penmaenmawr logo

CCBC (Various Roads – Speed Limits) Order 2023

Annwyl Clerc

Amgaeaf gopi o Datganiad o Resymau a ‘r Rhybudd mewn perthynas â’r cynnig uchod, sydd i ymddangos yn y wasg ac ar wefan y Cyngor ar 26 Gorffennaf 2023.

Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i’r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd â’r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at  erbyn 18 Awst 2023.

Mae’r dogfennau a mapiau ar gael ar y linc yma – Various Roads – Speed Limits – Conwy County Borough Council

Dear Clerk

I enclose Statement of Reasons and the Notice in respect of the above proposal, which is to appear in the Press and the Council website on 26 July 2023.

Any objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to  by 18 August 2023.

The documents and plans are also available to view on this link Various Roads – Speed Limits – Conwy County Borough Council

Downloads: