Your fire and rescue service – right place, right time, right skills

You are invited to take part in North Wales Fire and Rescue Authority’s consultation – to have your say on improving the future of emergency cover in North Wales.

Emergency cover is the way we manage resources to keep people safe – no matter where you live or who you are, we aim to continue being there for you when you need us.

This consultation is therefore important to everyone in North Wales and listening to your views is important to us.

The Authority wants to know what YOU think

We are asking for your opinion on what risks concern you most? Which of the options do you think best meets the needs of all our communities? Or you may have another suggestion about other ways of providing emergency cover in North Wales?

These are just some of the key questions contained in the consultation.

Your feedback is really important – we want to know what you think about our options before the Fire and Rescue Authority makes any final decisions about future provision.

So please take the time to complete the consultation questionnaire.

The consultation opens on 21 July 2023 and closes at midnight on 22 September 2023.

To take part, please visit www.northwalesfire.gov.wales to complete the questionnaire and to access all the information needed in order to respond to the questions.

You can call or text us on 07787 578 386 if you would prefer a paper copy or an easy read format, or email .

You can also attend one of the consultation events being held across North Wales.

There is an assistive toolbar on the website for read aloud functionality, larger text and to view the information in a range of additional languages.

Thank you for your participation.


Eich gwasanaeth tân ac achub chi – y lle iawn, yr amser iawn, y sgiliau iawn

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn ymgynghoriad Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i gael dweud eich dweud am y ddarpariaeth o ofal brys yng Ngogledd Cymru yn y dyfodol.

Darpariaeth frys ydy’r ffordd rydyn ni’n rheoli adnoddau i gadw pobl yn ddiogel – waeth ble rydych chi’n byw neu pwy ydych chi, rydyn ni’n anelu at fod yno i chi pan fyddwch ein hangen.

Felly, mae’r ymgynghoriad hwn yn bwysig i bawb yng Ngogledd Cymru ac mae deall eich barn yn allweddol.

Mae’r Awdurdod eisiau cael eich barn CHI

Beth ydy eich barn ar ba risgiau sy’n eich poeni fwyaf? Pa feini prawf penderfynu ydy’r rhai pwysicaf i chi? Sut mae’r opsiynau a gyflwynir yn diwallu anghenion ein cymunedau? Neu efallai bod gennych awgrym arall ar gyfer meysydd eraill o ddarparu gwasanaeth brys yng Ngogledd Cymru?

Dyma rai o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn yr ymgynghoriad.

Mae eich adborth yn bwysig – hoffem wybod eich barn am ein hopsiynau cyn i’r Awdurdod Tân wneud unrhyw benderfyniadau terfynol am y ddarpariaeth yn y dyfodol.

Felly, cymerwch amser i gwblhau’r holiadur ymgynghori. 

Mae’r ymgynghoriad yn agor ar 21 Gorffennaf 2023 ac yn cau ar 22 Medi 2023.

I gymryd rhan, ewch i www.northwalesfire.llyw.cymru i gwblhau’r holiadur a chael mynediad at yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ateb y cwestiynau.

Gallwch ein ffonio neu anfon neges destun at 07787 578 386 os byddai’n well gennych gael copi papur neu fformat hawdd ei ddarllen, neu gallwch e-bostio EmergencyCoverReview@northwalesfire.llyw.cymru.

Gallwch hefyd fynychu un o’r digwyddiadau ymgynghori sy’n cael eu cynnal ar draws Gogledd Cymru.

Mae yna far offer cynorthwyol ar y wefan gyda swyddogaeth darllen yn uchel, testun mwy ac i weld y wybodaeth mewn amrywiaeth o ieithoedd ychwanegol.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich sylwadau.